ประวัติและผลงาน

การศึกษาและอบรม
       ๑.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มสธ.
       ๒.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารสาธารณสุข มสธ.
       ๓.สำเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย,แนวคิดและทฤษฏีการแพทย์แผนไทย,เวชกรรมแผนไทย,เภสัชพฤกษศาสตร์,ธรรมานามัย และสังคมวิทยาการแพทย์ มสธ.
       ๔.ศึกษาและอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน
       ๕.ปริญญาโท สาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์(เศรษฐกิจพอเพียง)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
       ๖.ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผลงาน
       ๑.รางวัลข้าราชการโรงพยาบาลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๖
       ๒.รางวัลข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๔๓
       ๓.รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๔๓
       ๔.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
       ๕.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
       ๖. รางวัลต้นแบบคนดีแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เครือข่ายเดอะเนชั่น
       ๗.รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ ๒ สาขา คนต้นเรื่องแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๓
       ๘.รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการ Routine to Research ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง "ผ่าทางตันปัญหาสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม ของหน่วยงานแพทย์วิถีธรรมโรงพยาบาลอำเนาจเจริญ" จากสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๕,๖,๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔
        ๙.รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในผลงานวิชาการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเรื่อง "นวัตกรรมผ่าทางตันปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ" สำนักงานบริการสารธารณสุขและสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
       ๑๐.รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นวัฒธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๕ สาขาแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

ประวัติหมอเขียว