ประวัติและผลงาน

การศึกษาและอบรม
       ๑.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มสธ.
       ๒.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารสาธารณสุข มสธ.
       ๓.สำเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย,แนวคิดและทฤษฏีการแพทย์แผนไทย,เวชกรรมแผนไทย,เภสัชพฤกษศาสตร์,ธรรมานามัย และสังคมวิทยาการแพทย์ มสธ.
       ๔.ศึกษาและอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน
       ๕.ปริญญาโท สาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์(เศรษฐกิจพอเพียง)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
       ๖.ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
       ๗. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทำการศึกษาดุษฏีนิพนธ์เรื่อง
"จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ"

ผลงาน
       ๑.รางวัลข้าราชการโรงพยาบาลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๖
       ๒.รางวัลข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๔๓
       ๓.รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๔๓
       ๔.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
       ๕.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
       ๖. รางวัลต้นแบบคนดีแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เครือข่ายเดอะเนชั่น
       ๗.รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ ๒ สาขา คนต้นเรื่องแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๓
       ๘.รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการ Routine to Research ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง "ผ่าทางตันปัญหาสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม ของหน่วยงานแพทย์วิถีธรรมโรงพยาบาลอำเนาจเจริญ" จากสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๕,๖,๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔
        ๙.รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในผลงานวิชาการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเรื่อง "นวัตกรรมผ่าทางตันปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ" สำนักงานบริการสารธารณสุขและสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
       ๑๐.รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นวัฒธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๕ สาขาแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ประวัติหมอเขียว